05-12-2008 16:33:46

Svenske jagtregler/etik

Etik & Säkerhet

Viltvård ett ansvar

Som markagaren och jaktrattshavare har du ett ansvar for viltvården på jaktmarken. Enligt jaktlagen ska du dels se till att viltet får skydd och stod, dels anpassa jakten efter till gangen på vilt.

Jaga säkert och med hog etik

Du ar som jagare skyldig att bedriva jakten så att viltet inte utsatts for enodigt lidande och så att manniskor och egen-dom inte utsåtts for farao Chansa aldrig, skjut inte på for långa håll, arivånd lårripliga hundar och se till att du alltid-har fullgott kulfång.

Skjut inte på for långa håll

Rekornmenderat långsta skjutavstånd vid hageljakt ar max 20 meter for rådjur, gås, rav och gråvling och max 25 meter for øvrigt småvilt.

Såkrare jakt

Det ar du och ingen annan som ytterst ar ansvarig for att din vapenhantering och/eller att ditt jaktslcott inte ska med fora nagon risk for dinajaktkamrater eller allmånhe-ten. Ett laddat vapen ar i praktilcen "magasinerad dod". Uttrycket beskriver med skårpa den respekt man alltid maste ha for vapnets kapacitet och att en oforsiktig vapen-hantering latt kan få katastrofala foljder. Foljande tre grundregler måste du folja for att på alla sått undvika en olycka ti1l foljd av dålig vapenhantering:

1 Hantera alltid vapnet som om det vore laddat
2 Ha vapnet laddat endast i rent jaktliga situationer
3 Osåkra vapnet forst i sjalva skottogonblicket och glom ej att såkra vapnet om du håller inne med skottet.

For allas trivsel och säkerhet

Hagelvapoet ska vara brutet och kulvapnets slutstycke utdra-get nar du meter dina jaktkamrater eller andra personer i markerna. Gor alltid patron ur nar du lamnar ditt pass, pas-serar ett hinder eller nar du satter dig i en bil, går in ett hus etc. Tag for vana att alltid dubbelkontrollera att vapner ar plundrat. Nar du laddar eller gor patron ur - vand dig bort frå n jaktkamraterna. [aktvapen ar precisionsinstrument som kraver regelbunden vård och kontroller for att det ska fung-era såkert, Provskjut vapnet vid minsta misstanke om forand-rat tråfflage på riktmedlet.

Lämna aldrig ditt pass under pågående jakt utan jaktledarens tillstånd

Håll reda på var du har dina passgrannar, var eventuella drevkarlar kan komma fram, om losa hundar kan finnas i terrangen samt eventuel l bebyggelse, vagar etc. Ha alltid betryggande kulfång och ta hansyn till såkerhetsavstånd vid jakt med hagelvapen (ca 300 m). Lyssna på [aktledaren och fol] jaktledarensorder.

Ett skott per vilt

En grundregel som du alltid slca båra med dig på jaktstigen ar att forsta skottet ska vara dodande, Mangden skjutna vilt ar alltid av underordnad bet ydelse i forhallande till antalet skott per vilt. Att skjuta fyra ånder med fem skott ar en storre jagarbedrift an att skjuta åtta ånder med fem-ton skott. Nar du efter en jaktdag konstaterar att du anvånt ett skott per fållt vilt har du all rått att kånna dig nojd.

Innan du avlossar ditt skott måste du ha fullt klart for dig:
att du vet vad det ar for djur som du har framfor dig
att forvåxlingsrisken med något annat ar utesluten
att djuret ar tillåtet att fålla enligt alia givna anvisningar
att skjutriktningen ar ofarlig
att fullgott kulfång finns
att skottfå !tet ar rent
att skjutavståndet ar lampligt
att djurets position medger en dodande traff

Inga motorfordon i jakten

Motordrivria fortskaffningsmedel eller andra motordrivna an-ordningar får inte anvåndas får att soka efter, spåra, forfolja eller genskjuta vilt, får att hindra vilt att undkomma eller får att avleda viltets uppmarksamhet från den som jagar. Kom ihåg att du inte far ha vapnet laddat eller ha patroner i magasinet i till exempel bil. Inte heller får du medfora vapen vid färd med motordrivet fordon i terrang utom då du ska hamta fålld alg, hjort eller vildsvin. Forvara alltid vapnet i fodral eller liknande då du ar på allman plats. Vid eftersok av skadat vilt få du givet-vis anvånda till exempel bil får att underlåtta eftersoket.

Inte tillåtet att locka, skrämma eller mata vilt från annans jaktmark

Det år inte tillåtet at till exempel driva av annans jaktmark for att forsoka skjuta viltet på den egna marken. Det ar heller inte tillåtet att locka vil t från annans jaktområde genom till exempel utfodring. Gransdragningen har ar svår, Det ar givetvis tillåtet att bedriva viltvård och att ut-fodra vilt aven på mindre jaktmarker men om utfodringen sker i kombination med en avskjutning som på ett mera anrnårkningsvart sått overstiger vad som kan anses vara
en normal avkastning av jakt från fastigheten talar detta for ett otillåtet lockande.

Fardas inte over annans jaktmark utan tillstånd

Om du inte har tillstårid från betord iaktråttshavare får du inte fardas over annans jaktmark med vapen eller faller. Du får dock fardas på vågar som ar upplåtna for allmartheten. Om du i andra fall, for att nå din egen jaktrnark, måste fårdas over annans jaktornråde ska du visa att du ar ute i så kallat lovligt aren de. Det ska klart framgå att din avsikt inte år att jaga - plundra vapnet, ta bort vital del och håll med-ford hund kopplad. Om du ska leta efter bortsprungen hund på annans jaktområde får du aldrig ta med dig vapnet.

Tillåtet med belysning undantagsvis

Vid jakt efter vildkanin. rodrav. mårdhund, gravling, mink, mård, tvattbiom eller vildsvin får du anvånda fast belysning vid vag eller byggnad som satts upp iannat syfte an att underlåtta [akten. Ficklampa eller liknande lampa får dessutom anvåndas då vilt av dessa arter ska avlivas vid jakt med stallande hund, jagas vid gry t eller lya samt nar ett fångstredskap ska vittjas. Belysning får också anvåndas i samband med eftersok.

När på dygnet får du jaga med skjutvapen?

Alg: från och med en timme fore solens uppgång till so-lens nedgång.
Hjort, rådjur, muflon, varg, jarv och lo: från och med en timme fore solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgang år det endast tillåtet att vakt- eller smygjaga.
Björn: från och med en timme fore solens uppgång till två timmar fore solens nedgång.
Annat vilt: får i princip jagas dygnet runt. OBS! Sårskilda bestammelser för gås i sodra Sverige, se jakttidskartorna.

Nordiska jägarregler*

- som också speglar grundsynen for den nordiska jakttraditionen:
1 Var aktsam om viltet och naturen.
2 Fäll inte mer an vad viltstammarna tål.
3 Jaga så att viltet inte utsåtts for enodigt Iidande.
4 Ta på rätt sat! hand om det fallda viltet.
5 Gör din del av viltvårdsarbetet.
6 Var noga med såkerheten under jakten.
7 Forbattra och uppratthåll dina kunskaper och fårdigbeter om vilt och jakt.
8 Visa hånsyn till markagare och allmånhet,
9 Var en god jaktkamrat och skapa ett gott forhallande til! jaktgrannar.
10 Arbeja for att oka allmanbetens forståelse for viltet och jakten.
* Antagria av Nordisk Jägersamvirke 1987.

Kilde: Svenska Jägeraforbundet

Indkøbsliste