03-06-2019 17:19:56

Politiet returnerer bøder for beslaglagte knive.

Københavns Politi indrømmer nu, at have taget fejl i knivsager. Alle, der på postordre
har købt en kreditkort- eller visitkortkniv, vil nu få deres bøder returneret med en stor
undskyldning.
Med til sagen hører, at politiet i Jylland har nægtet at behandle denne slags sager.
Her var bedømmelsen, at de pågældende knive er at betragte som lovlige  foldeknive.
Ved returneringen af de indbetalte bøder, følger en stor undskyldning og til personer,
der har kørekort, er der en bonus. Et gratis klip til deres næste hastighedsoverskridelse.
Udbetalingerne begynder 1. April. (Ovenstående er aprilsnar 2019)
--
Sagen kort:
Domstolene, Rigspolitiets Tekniske Afdeling og Statsadvokaten mener ikke, at kniven
er omfattet af §2 stk.1 nr. 8. Samme opfattelse har Østre landsret. Ovenikøbet i en
usædvanlig grundig dom, startende med den kongelige plakat fra år 1823.
Kniven var ikke fysisk fremlagt  som bevis i retten. Som sædvanligt var beviset ved en
fejl blevet destrueret af politiet. Det er også nemmere for politiet at vinde en sag ved
hjælp af manipulerede billeder. Heldigvis havde tiltalte selv en kreditkortkniv med,
så Landsretten ved selvsyn kunne bedømme en tilsvarende kniv.

Se landsrettens afgørelse omkring kreditkortknive i bunden af denne artikel.

Det betyder ikke, at problemerne er overstået.
Politiet i København er ikke særskilt godt uddannet i bedømmelse af knive.
Tilsvarende gælder udpræget for Anklagemyndigheden på Bellahøj.

Så Etaten spilder megen tid på knivsager, til stor gene for pæne borgere,
i stedet for at fange slamberter, som vi borgere gerne vil have fanget.

Borgere, der i tillid til politiet, har indbetalt en bøde får først senere sidegevinsten.
Den er i virkeligheden en "hovedgevinst", der består i, 3-6 måneder senere,
at få inddraget jagttegn, våbentilladelser og SKV tilladelser m.v.
Vandelsprøvningen i denne forbindelse bliver typisk foretaget af en
studentermedhjælper på et politikontor. Desværre ikke af en erfaren politimand.

Alle disse sager har et fælles udspring. Det modsatte af den kvikkeste politimand
i korpset bedømmer en kniv. Herefter går sagen sin skæve gang.
Der er bestemt ingen, der undervejs i  Anklagemyndigheden eller hos Statsadvokaten,
undersøger, om kategoriseringen af kniven er korrekt?
Der er ingen kritisk tilgang. Selv ikke på utallige opfordringer.

Det er ligeledes tankevækkende, at Anklagemyndigheden på Bellahøj og Statsadvokaten
ikke selv har kunnet komme til samme resultat som Østre Landsret.
En meningsløs verden af ligegyldighed og overfladiskhed.

Skal det danske samfund virkelig være sådan indrettet?

Fakta kort om lov og nogle knive:

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige
steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det
sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse
eller har et andet lignende, anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende
1) skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
2) knive med tværstillet greb beregnet til stød,
3) springknive og springstiletter,
4) faldknive og faldstiletter,
5) foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering
    kan trækkes ved brug af én hånd,
7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
8) kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Det væsentlige ved en kårdestok er, at den fremtræder som en harmløs genstand.
Kården kan ved en pludselig bevægelse trækkes ud af stokken.
Samme pludselighed som ved en springkniv. (Westside Story)
Den kården bliver trukket mod, bliver overrasket og hermed delvist forhindret i at værge
for sig eller at tage benene på nakken
Det afgørende ved forbuddet mod at besidde sådanne genstande, er altså det iboende
overraskelsesmomentet ved konstruktionen.
Var forholdet det, at man skulle "åbne" kårdestokken og samle den for at få et
angrebsvåben, ville det afgørende, netop overraskelsesmomentet, ikke være tilstede.

Det er således to betingelser, der må kræves opfyldt for, at et blankvåben er omfattet
af forbuddet i § 2, 8:
1. Blankvåbnet skal fremtræde som en anden genstand.
2. Det skal have et iboende overraskelsesmoment ved at kunne aktiveres pludseligt.
Ellers har blankvåbenet ikke samme egenskaber som en kårdestok.

Det eneste ved en visit- eller kreditkortkniv,  der er tilfælles med at fremtræde som en
anden genstand, er tilnavnet eller benævnelsen. Rent fysisk er forveksling ikke muligt.

Kreditkort knivene er  en nyskabelse. konstruktionen består af skeden der beskytter
knivsbladet er i kunststof. Det kan bukkes og foldes, så "skeden" bliver til knivsbladets
greb.
Rent fysisk er der ingen mulighed for at tage fejl af kniven og et kreditkort, når såvel
visitkort som kniv er tilstede i fysisk form, og ikke blot som manipuleret billedmateriale.

Det er tydeligt både at se og føle, at det ikke er et kreditkort, men en kniv.
Foldekniven er dobbelt så tyk som et kreditkort!
Foldekniven har et klart tydeligt knivblad!
Foldekniven kan foldes og der er tydelige foldespor og låsetappe i ”håndtaget”
Foldekniven indeholder ingen tryk, der skal få den til at ligne et kreditkort.
Foldekniven indeholder ingen magnetstribe eller noget, der skal ligne en magnetstribe.
Foldekniven indeholder ingen chip eller noget, der skal ligne en chip.
Foldekniven indeholder intet hologram eller noget, der skal ligne et hologram.
Foldekniven indeholder ingen VISA/Masterkort etc. logoer eller noget,
der skal ligne et sådan logo!

 

Download landsretsdommen omkring lovliggørelse af kreditkortknive her:

Indkøbsliste